جدول را در هر روز (بجز روزهای نحس) با محلول روحانی که شامل گلاب و زعفران هست بنویسید ( اگر از جدول ساعات دعا نوشتن ، سر در نمی آورید میتوانید بجای آن ، از دعای تبدیل نحس به سعد استفاده کنید  که هم جدول ساعات دعا و هم دعای سعد در قسمت برچسبها هست )

در خانه ی خالی وسط جدول ، نام و نام مادر شخص نافرمان و عصیانگر را ذکرکنید و در چهار طرف جدول این حروف مقطعه ( ک هـ ث ع ی هـ ق ف ث ) را بنویسید

 سپس 111 بار ذکر (یاهادی) را بر جدول بخوانید ( هم میتوانید موقع گفتن ذکر ، جدول را جلوی دهان گرفته تا نفس ذاکر به آن بخورد هم میتوانید در پایان ذکر ، به جدول بدمید ( فوت کنید )

بعد این آب دعارا به خوردش بدهید بدون اینکه متوجه شود

شرط این عمل خواندن تحصین ( یعنی در حصن و حصار و محافظت از خطر خود را قرار دادن ) و صرف العمار یا همان اصراف عمار و در پایان برگشت عمار به مکان خود است که دستور اصراف عمار و بازگشت آنها پس از عمل را در قسمت ادامه ی مطلب میگذارم 

 

80

700

280

840

نام و نام مادر شخص

220

140

360

560