ܓ❤ معجزه قران و ادعیه ❤ܓ

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات

 

 

آیه الکرسی را نوشته و پس از آن این دعا را نوشته و در منزل قرار دهید:

 

یا حفیظ یاحفیظ احفظنی فاستبشرو ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم
 
 
سوره قارعه را نوشته و در منزل قرار دهید
 

آیه ۳۳ سوره الرحمن از: یا معشر الجن ... تا ... الا بسلطان را ۷۰ مرتبه بخوانید.

 

سوره زلزال را از نزدیک یا دور ۷ بار خوانده و به آن سمت بدمید و اگر با هفت بار فروش نرفت روزی ۷۰ بار بخوانید

 
 
 
 
 
♥ دوشنبه ۲۵ دی۱۳۹۱ ♥ 8:40 AM مؤلف فریباܓ•♥• ♥